JOBCENTER

Sådan samarbejder
Kompetencebroen med jobcentret

Kompetencebroen samarbejder med jobcentre i Storkøbenhavn, som har brug for hjælp til at opnå succes i deres borgerindsatser. Vi hjælper borgerne til at blive selvforsørgende eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet igennem afklaring og udvikling af ressourcer og arbejdsevne.

Vi arbejder både med beskæftigelses- og rehabiliterende indsatser samt understøttende mentorindsats.

Kompetencebroen anvender evidente metoder i vores indsats og følger med i lovgivningen indenfor de forskellige indsatsområder. Vi udvikler løbende vores tilbud og koncepter i forhold her til.

Derfor har Kompetencebroen succes

Vores succes bunder i, at vi vægter det gode samarbejde, har et holistisk blik på borgeren samt et inkluderende menneskesyn. Vi er fleksible, arbejder anerkendende og er gode til det håndholdte arbejde, hvor vi blandt andet anvender Impowerment til at skaber mening og synergi hos borgeren. Vi skræddersyr individuelle tilbud, som matcher borgerens udfordringer, og samtidig sikrer vi, at indsatsen udmøntes i overensstemmelse med sagsbehandlerens henvisningsgrundlag.

Vi arbejder systematisk efter SMART-delmål, der har fokus på at hjælpe borgeren til at opnå selvforsørgelse eller opnå tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gør vi ved, at tilbyde borgeren nye handlestrategier som skaber bæredygtige forandringer i borgerens tilværelsen.

Vi tilbyder følgende

Jf. Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Kontanthjælp – Jobklar

Individuel vejledning, coachende samtaler og mestringstilbud. Mennesker er ikke ens og skal behandles forskelligt. Vi afdækker de forskellige årsager i en visitationssamtale og tilrettelægger et individuelt forløb, med sparring til at trimme CV og jobsøgning. Vi afdækker skånebehov og sociale udfordringer hos ledige som har sociale eller helbredsmæssige udfordringer. Formålet er at styrke kompetencer, tydeliggøre skånebehov og en eventuel § 56 aftale samt perspektivere arbejdsmarkedets krav og forventninger til den ledige, så den enkelte efter forløbet, kan opnå selvforsørgelse.

Kontanthjælp  Aktivitetsparat

I Kompetencebroen arbejder vi ud fra den erkendelse, at alle mennesker kommer med hver deres evner og forudsætninger for at klare deres udfordringer.  Gruppen af ledige aktivitetsparate er divergerende, lige fra sårbare med få sociale udfordringer til sårbare med diagnoser og et væsentligt nedsat funktionsniveau. Ligesom der kan være kulturelle barriere i forhold til helbred, sprog og beskeden viden om arbejdsmarkeds krav og forventninger. Derfor lægger vi vægt på alsidige individuelle afklarende forløb, hvor fællesnævneren er fokus på tilbagevenden til hel eller delvis selvforsørgelse, hvor vejen dertil afhænger af den enkelte person.

Det individuelle forløb bliver koordineret i samarbejde med borger og opgavestiller, og der kan været tilknyttet en mentor gennem hele forløbet. Der kan derudover været en eller flere af følgende elementer i tilbuddet:

 • Psykoeducation
 • Kost og livsstil
 • Motion
 • Mental træning ved mindfulness
 • Vredeshåndtering med healing
 • Økonomistyring
 • Rådgivning i forhold til fritidstilbud, sport, kunst eller andre foreningstilbud med mere.

Uddannelseshjælp aktivitetsparate unge

Vi har tilbud til sårbare unge med komplekse udfordringer, der har brug for at kunne få et job eller gennemfører en uddannelse og fastholde det, på trods af en funktionsnedsættelse.

Vores mestringsforløb er evidensbaserede og tager udgangspunkt i, at progression opnås bedst ved at kombinere samtale og træne færdigheder, der har et social- og beskæftigelsesfremmende fokus og indhold.

Det individuelle forløb bliver koordineret i samarbejde med den unge og opgavestiller, hvor der kan været tilknyttet en kontaktperson eller en mentor gennem hele forløbet. Der kan derudover været en eller flere af følgende elementer i tilbuddet:

 • Psykoeducation
 • Kost og livsstil
 • Motion
 • Mental træning
 • Vredeshåndtering
 • Økonomistyring
 • Rådgivning i forhold til fritidstilbud, sport, kunst eller andre foreningstilbud med mere.

Andre forhold, der kan frigøre overskud hos borgeren til at indgå i et forløb, kan inddrages. Fx rådgivning og støtte til at behandling for misbrug, løse boligproblemer støtte i forældrerollen eller i forhold til nærmeste pårørende med mere.

At mestre livet handler om at kendes sig selv, kunne agere i sociale sammenhænge ved at kende de sociale spilleregler og være på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er at blive selvforsørgende.

Derfor har vi fokus på kompetencegivende uddannelse, at motivere til job med et uddannelsesperspektiv, herunder praktik som træningsbane og døråbner. Vi har desuden fokus på mulighederne for, hvordan unge kan komme i gang med en ordinær uddannelse eventuelt som elev eller voksenlærling, hvis den unge er fyldt 25 år.

Sygedagpenge

Alle tilbud tager udgangspunkt i at støtte den sygemeldte til at komme tilbage i job eller mestre et liv med en kronisk lidelse og acceptere en eventuel varig funktionsnedsættelse.

 • Udvikling af arbejdsevne
 • Afklaring af arbejdsevne
 • Stresshåndtering
 • Arbejdsfastholdelse

Tilbuddene tager udgangspunkt i at skabe ressourceudvikling og stressreducering i en ”Tværfaglig og helhedsorienteret indsats”, der  understøtter og sikrer, at borgeren fastholdes eller opnår hel eller delvis selvforsørgelse i ny virksomhed.

I det stressreducerede forløb vil der være et relevant fokus på job og uddannelsesmuligheder samt en faglig vurdering af, hvor hurtigt de enkelte borger kan opnå raskmelding og vende tilbage til ansættelse. Er den sygemeldte ikke længere i beskæftigelse, kan tilbuddet med fordel indeholde afprøvning af arbejdsevnen i virksomhedspraktik, hvor vi finder virksomheden og beskriver arbejdsevnen.

Vores tilbud, herunder stresshåndtering tager afsæt i praksisviden om indsatser, der skaber udvikling og effekt overfor sygemeldte, hvor stress er en særlig problematik og vurderes at være en barriere i forhold til, at kunne genoptage arbejdet eller opnå andet arbejde med hel eller delvis selvforsørgelse.

Tilbuddene bygger på Impowerment, hvor vi møder borgeren anerkendende og inkluderende i alt, hvad vi gør. Det er vigtigt, at borgeren forpligtiger sig til at arbejde med hjemmeopgaver, så borgeren opnår ejerskab med redskaber, der aktivt virker stressreducerende, og som skaber optimisme,  motivation og åbner for raskmelding og selvforsørgelse.

Jobafklaring

Kompetencebroen tilbyder jobafklaringsforløb bestående af aktiviteter, der alle har fokus på, at den enkelte får et nyt job eller påbegynder en uddannelse. Er der eventuelt grundlag for revalidering eller fleksjob kan vi iværksætte en afklaring og udarbejde en planbeskrivelse med jobmål, CV og forslag til job og uddannelsesplan.

Jobafklaringsforløbet er individuelt tilpasset, tværfagligt koordineret og indeholder SMART-mål for en helhedsorienteret indsats.

Vi kan udarbejde en indsatsplan til den koordinerende sagsbehandler med mål for jobafklaringsforløbet.

Borgeren vil fra start møde en af vores mestringskonsulenter, der i samarbejde med kursisten udarbejder en ressource- og udviklingsplan. Der kan blive udarbejdet SMART-mål for indsats, støtte, redskaber og træning til at fastholde mål i den personlige udviklingsplan eller revalideringsplan.

Kompetencebroen har højt specialiseret fagpersonale ansat med hver deres kompetencer. Vores forskellige pakketilbud kan alle kombineres efter de givne behov.

Forløbene kan således bestå af både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige indsatser, alt efter behov, fx:

 • Personlig og håndholdt jobformidler
 • CV, Jobsøgning og virksomhedspraktik
 • Rådgivning og støtte fra coach eller terapeut
 • Håndtere stress og angst
 • Mentorstøtte
 • Mindfulness
 • Yoga

Ressourceforløb

Vi tilbyder en personlig jobformidler, så det bliver muligt at blive selvforsørgende eller opnå en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder afklaring af jobmål og arbejdsevne. Desuden tilbyder vi nye handlestrategier og hjælper borgerne til at kunne mestre livet, acceptere en funktionsnedsættelse og skabe en sund struktur i hverdagen.

Det er udviklingsforløb med et jobperspektiv som tager udgangspunkt i borgerens aktuelle ståsted og funktionsniveau samt et individuelt tilrettelagt forløb.

Der er fokus på at udvikle arbejdsevnen gennem en konkret, håndholdt og aktiv arbejdsmarkedsrettet indsats, hvor den enkeltes ressourceforløbsmål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke øvrige aktiviteter, der sættes i gang.

Forløbene kan således bestå af både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige indsatser, alt efter behov, fx:

 • Personlig og håndholdt jobformidler
 • CV, Jobsøgning og virksomhedspraktik
 • Rådgivning og støtte fra coach eller terapeut
 • Håndtere stress og angst
 • Mentorstøtte
 • Mindfulness
 • Yoga
 • Body-SDS.

Alle forløb har ugentlige målrettede udviklingssamtaler, der er koordineret i forhold til de øvrige indsatser.

Fleksjob

Til fleksjob visiterede hjælper vi med at finde fleksjob, der tilgodeser skånebehovene. Desuden giver vi individuel støtte til jobsøgning, vejledning, coachende samtaler og mestringstilbud alt efter behov og med udgangspunkt i at mennesker ikke er ens og derfor skal behandles forskelligt.

Som led i revisitationssager for borgere, der modtager ledighedsydelse (LY) har vi mestringsforløb, hvor vi hjælper med at afdække de forskellige årsager til at den ledige ikke er kommet i fleksjob. Alt efter behov tilrettelægger vi et individuelt forløb, med sparring til at trimme CV og jobsøgning samt afdækker vi om der evt. er sket ændringer ift. skånebehovene samt om sociale eller helbredsmæssige udfordringer hos den ledige, står hindrende i vejen for et fleksjob. Formålet er at styrke kompetencer, tydeliggøre muligheder og hjælpe med at løse de forhold som står i vejen for at pågældende kan komme i fleksjob. Desuden afstemmer vi med pågældende de gensidige forventninger samt perspektivere arbejdsmarkedets krav og forventninger til den ledige, så den enkelte efter forløbet, kan opnå selvforsørgelse.

Vi finder virksomhedspraktik til afprøvning af om arbejdsevnen eller arbejdsintensiteten er blevet mindre samt følger vi op på om der er opstået nye skånebehov.

Integration

Tilbuddet er målrettet borgere, der som udgangspunkt, ikke længere er tilknyttet Introduktionsprogrammet for udlændinge.

Tilbuddet omfatter blandt andet

 • Danskundervisning
 • Viden om det danske arbejdsmarked
 • Virksomhedspraktik
 • Øvrige aktivitetstilbud
 • Gennemgang og afklaring af CV
 • Jobansøgning samt
 • Behov for opkvalificering og uddannelse

Der bliver sammensat individuelle forløb, der er tilpasset den enkelte borger.

Læs også gerne under Flygtning

Flygtning

Mange flygtninge der kommer akut og  pludseligt til Danmark, vil ofte mangle et netværk, der kan hjælpe dem videre på det danske arbejdsmarked eller i uddannelsessystemet.

Kompetencebroen tilbyder en helhedskoordineret tværfaglig indsats, hvor flygtninge kan blive jobmatchet med en virksomhed – eventuelt i praktik, få afklaring af arbejdsevne og undervisning i arbejdsmarkedsforhold. Formået er at give den enkelte en opkvalificering i en jobfunktion, der matcher personens kompetencer og samtidig tilgodese eventuelle skånebehov med henblik på at opnå hel eller delvis selvforsørgelse.

Sideløbende kan der eventuelt etableres mentorstøtte i form af frikøb af en medarbejder på den pågældende virksomhed. Det kan være nødvendigt, når der fx er særlige sproglige, specifikke kulturelle eller psykosociale forhold, der taler herfor. Medarbejderen bliver matchet med den ledige flygtning eller indvandrer og bidrager i mentorrollen med sine erfaringer, netværk, branchekendskab samt viden om det danske og lokale arbejdsmarked.

Dette tilbud er også for indvandre, der kommer til Danmark.

Hvad får borgeren ud af det?

Borgeren opnår hurtig kontakt med arbejdsmarkedet og får på en praktisk og håndholdt virksomhedsrelevant måde afprøvet sin arbejdsevne og tilbudt oplæring og optræning, som kan give eller fremme mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse.

Hvad får kommunen ud af det?

 • I får en velafprøvet og succesfuld model, som skaber synlig forandring for ledige flygtninge og indvandrere
 • Brancherettet virksomhedsmatch i forhold til evner, kompetencer, arbejdsevne og skånebehov
 • Vi inddrager og aktiverer jeres lokale erhvervsliv til at tage et socialt medansvar så flest mulige ledige bliver afklaret eller får optrænet sin arbejdsevne med det sigte at opnå hel eller delvis selvforsørgelse.
 • Vi tilbyder undervisning af den ledige i relevante arbejdsmarkedsforhold med vægt på at sproglige og kulturelle forhold hos den ledige ikke bliver begrænsende, men derimod bliver udviklet og formidlet til fælles gavn og forståelse på virksomheden
 • Vi yder professionel sparring til virksomheden

Vi formidler resultater og succeshistorier i progressionsrapport ved afslutning af forløbet, ligesom vi beskriver arbejdsevnen.

Handicapordninger

– som supplerende støtte i indsatser

Vi hjælper voksne med handicap. Det kan være i forhold til at få en kontaktperson, personlig assistance, virksomhedspraktik samt hjælp til at finde en arbejdsgiver i løntilskudordning til nyuddannede med handicap eller hjælpemidler.

I samtale med borgeren hjælper vi med at finde styrker og ressourcer ved guidning og praktisk støtte til at borgeren får bedre muligheder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, hel eller delvist.

Understøttende mentorindsats til alle målgrupper

Unge i folkeskolen eller unge i ungdomsuddannelse eller kompentencegivende uddannelse kan udvikle stress og belastning, hvis de mangler forståelse for deres behov. Eksaminer og prøver kan således virke overvældende. Det samme gælder for unge i sorg og krise, unge med angst og depression eller andre diagnoser. De har brug for mestringstilbud, hvor de kan få hjælp til at få nye strategier og træne nye færdigheder.

Vi etablerer brobygning, hvor vi i et tæt samarbejde til voksne fagpersoner på gymnasier, tekniske skoler, universiteter og andre læreranstalter støtter de unge til at fastholde uddannelse og danne nye relationer og netværk.

Specielle tilbud og tilkøb

Kompetencebroen står altid klar til at tilrettelægge særlige forløb for borgere.

Som et unikt tilbud kan vi tilbyde

 • Mindfulness
 • Mentorordning
 • Stresshåndtering
 • Lektiehjælp

SMART mål

SMART mål er sammensat af følgende fem fokusområder.
 • Specifikt
 • Målbart
 • Accepteret
 • Realistisk
 • Tidsafgrænset

Kombineret med måltrappe og samtalemetode, der matcher borgerens udviklingsbehov.