Forsikrede ledige

I Kompetencebroen tror vi på et koncept, der indeholder individuel vejledning, coachsamtaler og mestringsforløb. Mennesker er ikke ens og skal derfor ikke behandles ens. Der er forskellige årsager til ledighed, som vi afdækker i en visitationssamtale. Herefter tilrettelægger vil et individuelt forløb. Vi har 4 ugers tilbud til ledige, som har brug for sparring til, at trimme CV og jobsøgning og 13 til 26 ugers tilbud til ledige, som ved siden af deres ledighed har forskellige sociale eller helbredsmæssige udfordringer. I sidst nævnte tilfælde har vi særskilte moduler, hvor der kan indlægges individuelle coachsamtaler, mestring med sociale træningsforløb. Vurderer vi behov for et mestringsforløb, kan vi etablere social træning, individuelt eller i små grupper. Formålet er, at styrke de personlige og sociale kompetencer samt perspektivere arbejdsmarkedets krav og forventninger til den ledige, så pågældende efter forløbet, opnår selvforsørgelse.

Læs mere

Vi ved, at langtidsledighed kan medføre sociale udfordringer, fx begyndende (hash)misbrug, dårlig økonomi og tab af netværk. Endvidere kan høj begavelse eventuelt kombineret med sensitivitet eller diagnose, som ikke er afdækket, men skjuler sig i sociale og sundhedsfaglige udfordringer, give nedsat funktionsniveau. I dialog med den ledige vurderer vi, hvad der skal til for, at den pågældende kan starte ordinær uddannelse eller igen kan blive attraktiv til arbejdsmarkedet. I processen får den ledige et nyt perspektiv på sine fremtidige ordinære job og uddannelsesmuligheder. Vi motiverer og taler om job med uddannelsesperspektiv, der vil kunne medvirke til kvalificering og arbejdsfastholdelse. Fx hvis den ledige går fra ufaglært til faglært vil pågældende på længere sigt kunne avancere på arbejdsmarkedet.

Kompetencebroens mestringsforløb tager udgangspunkt i beskæftigelseslovens rammer. I 13 og 26 ugers forløbene indledes med 4 ugers tilbud om mestringsforløb, der altid tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer, ressourcer og ønsker i forhold til selvforsørgelse. Forløbene bliver tilrettelagt individuelt eller i små grupper, i et koordineret samarbejde med den ledige og opgavestiller. Vi møder pågældende i et professionelt miljø, hvor den ledige får en kontaktperson, der så vidt muligt vil følge pågældende gennem hele forløbet.

CV og jobsøgning i et fremtidsperspektiv

4 ugers forløb indeholdende individuelle coach samtaler til udarbejdelse af CV og jobsøgning. Der er fokus på muligheder for brancheskift og udnyttelse af den lediges egne ressourcer i forhold hertil. Der er evidens for, at der opnås progression i et tilbud, når træning af færdigheder kombineres med beskæftigelsesfremmede indsatser, hvorfor vi gerne iværksætter virksomhedspraktik eller løntilskud som led i den ordinære jobsøgning.

Job og mentor i et udviklingsperspektiv

13 eller 26 ugers forløb, hvor vi identificerer de personlige, faglige og sociale udviklings- og træningsbehov, og planlægger den korteste vej tilbage i selvforsørgelse. Planen kan indeholde forskellige typer af personlige udviklingsforløb, som har til formål, at perspektivere og indfri job- eller uddannelsesmål. Når den virksomhedsrettede indsats bliver iværksat, sørger vi for, at der sker koordinering med arbejdsgiver om behovet for eventuelt virksomhedsmentor eller fx IT-hjælpemidler og lignende. Hvis den ledige har angst, kan vi endvidere tilbyde social træning og ved depression eller psykosociale problemstillinger kan vi tilbyde psykoeducation.

Virksomhedssamarbejde

Udgangspunktet er, at den ledige skal tilbage i ordinær selvforsørgelse. Har den ledige ingen kompetencegivende uddannelse motiverer vi for job med uddannelsesperspektiv og undersøger mulighederne for, hvordan den pågældende kan komme i gang med ordinær (elev) uddannelse eller som voksenlærling. Vi hjælper med at finde relevant virksomhedspraktik med henblik på ordinær ansættelse evt. kombineret med mentorstøtte. Vi samarbejder med virksomheden og holder fokus på fastholdelse, når pågældende er kommet i job eller uddannelse. I samarbejdet med arbejdsgiver eller ved brobygning til uddannelsesinstitution vurderes om, der er behov for anden opkvalificering af den lediges kompetenceniveau, arbejdsredskaber eller mentor.

4 - 13 - 26 ugers forløb

Afklaring af funktionsniveau og evt. skånebehov i forhold til fremtidig job- og fastholdelsesplan eller uddannelsesplan. Vi tilbyder kognitive baserede individuelle coachsamtaler som evt. kan kombineres med en personlig mestringsplan med træning af sociale færdigheder. Pågældende vil sideløbende være i virksomhedspraktik. Vi beskriver progressionen i afklarings- og jobforløbet. Forløbene bliver tilbudt til en fast ugepris eller en fast samlet forløbspris.

Læs mere

Den personlige mestringsplan målrettes ikke kun den lediges uddannelses- og erhvervskompetencer fra tidligere ansættelser, men udvides til nye brancheområder, hvor der er jobåbninger på arbejdsmarkedet.
Der kan tilkøbes mentor eller individuelle samtaler hos mestringspsykolog som fastholdelsestiltag ved ansættelse i efterfølgende virksomhedspraktik eller løntilskud. Endvidere kan der tilkøbes undervisning i dansk, matematik og engelsk på 9. og 10. klasses niveau. Er der behov for hjælpemidler, sørger vi for, at der bliver ansøgt om hjælpemidler og særlige arbejdspladsindretninger i samarbejde med opgavestiller.
DIN KOMPETENCEBRO